کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 03 مهر 1401
 

فتوگرافیک به معنای تلفیق هنر و عکاسی هست، هنر و صنعت عکاسی از جمله فعالیت هاي این حوزه

به شمار می آید که به تکنولوژي ها و فناوري هاي روز وابستگی شدید پیدا کرده و همگام با آن مسیر تکامل

را طی کرده است و با پیشرفت قابل ملاحظه نرم افزارهاي اجرایی در حیطه هنر گرافیک و عکاسی و

کاربرد وسیع آن در بسیاري از مشاغل دیگر در گروه هاي بزرگ خدمات، صنعت و غیره می توان

به اهمیت این بخش از فعالیت اقتصادي (اقتصاد هنر) در جامعه پی برد.

مهارت های مورد نیاز

• علاقه داشتن به گرافیک و عکس

• داشتن فکری خلاق و کنجکاو

• توانایی انجام دادن کار گروهی و تیمی

• ارتباط برقرار کردن موثر

از ﻧﻈﺮ ﺟﺴﻤﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ

داﺷﺘﻦ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽ ( ﻋﺪم ﮐﻮر رﻧﮕﯽ و ﺷﺐ ﮐﻮري)

داﺷﺘﻦ اﺳﺘﺨﻮان ﺑﻨﺪي و اﻧﺪام ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ

داﺷﺘﻦ دﺳﺘﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﻫﺎي ﻇﺮﯾﻒ

داﺷﺘﻦ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺎي ﻓﻨﯽ و ﻫﻨﺮي )

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ درﯾﺎﻓﺖ و درك ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻔﺎﻫﯽ و ﮐﺘﺒﯽ ( ﻓﻦ ﺑﯿﺎن )

ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻃﺮح اﯾﺪه ﻫﺎي ﻧﻮ 

داراي ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﺮون ﮔﺮا ، ﺟﺴﻮر ، ﻫﻨﺮي و ﮐﻨﺠﮑﺎو 

وسایل مورد نیاز رشته فتوگرافیک 

دوربین عکاسی دیجیتال مطابق با نظر دبیر و نیاز رشته

لنز دوربین عکاسی مطابق با نظر دبیر و نیاز رشته

پایه دوربین عکاسی و فیلمبرداری

لب تاپ مناسب کارهای گرافیکی

ابزار رشته گرافیک با توجه به سر فصل دروس

 

هزینه رشته گرافیک هنرستان

در رشته گرافیک در هنرستان علاوه بر دروس تئوری که باید گذرانیده شوند، نیازمند این است که وسایلی برای

بخش های عملی آن نیز خریداری شود. در نتیجه هزینه هایی را به دانش آموزان تحمیل می نماید. از جمله این هزینه ها :

هزینه خرید گواش، مدادرنگی، قلمو، مقوا آبرنگ، مداد رنگی، هزینه خرید دوربین و فیلم و کاغذ عکاسی،

هزینه خرید پاستل، مداد طراحی، چوب، ورقه فلزی، رنگ روغن، انواع مقواها، انواع ماژیک ها و … می باشد .

دروس رشته فتوگرافیک

در هنرستان امین 4 کارگاه برای رشته فتوگرافیک تجهیز گردیده شده است که مجهز به

میز های طراحی و میز نور و میز برش... می باشد وهمچنین این رشته دارای آتلیه عکاسی میباشد

که مجهز به دوربین پیشرفته عکاسی و فیلم برداری و  کامپیوتر و لنز دوربین ،استند نور  ،

بک گراند،فون و ....    می باشد.

تصاویر زیر نمونه ای از فعالیت های هنرجویان عزیز می باشد 

 

 

 

 

 


بازدید: 9831