دانلود و دریافت برنامه هفتگی به تفکیک رشته وپایه

دانلود و دریافت برنامه هفتگی هنرستان در سال تحصیلی 1402-1401 به تفکیک رشته وپایه

دانش آموزان عزیز جهت دریافت برنامه هفتگی  براساس رشته وپایه تحصیلی خود در جدول زیر کلیک نمایید:

10طراحی دوخت

10فتوگرافیک

10شبکه ونرم افزاررایانه

10حسابداری

10تولیدوتوسعه دهنده پایگاه های اینترنتی

10نگارگری

11طراحی دوخت

11فتوگرافیک

11شبکه ونرم افزاررایانه

11حسابداری

11تولیدوتوسعه دهنده پایگاه های اینترنتی

-----

12طراحی دوخت

12فتوگرافیک

12شبکه ونرم افزاررایانه

12حسابداری

12تولیدوتوسعه دهنده پایگاه های اینترنتی

12نگارگری

 

;