ساخت و نصب بردهای اطلاع رسانی

با پیگیری های مدیریت محترم هنرستان، سرکارحانم موسوی مجد، بردهای اطلاع رسانی ساخته و نصب گردید.

;