جهت دریافت جزوه آشنایی با مخاطرات محیط کار با استفاده از تسهیاگری در تلفیق شایستگی های فنی و غیرفنی بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

جلوگیری از مخاطرات محیط کار با استفاده ازتسهیلگری در تلفیق شایستگی های فنی و غیرفنی

 

شماره تماس های ضروری

چگونه عوارض ناشی از کار با کامپیوتر را کاهش دهیم؟

;