دو توصیه ارزشمند به روزه داران جهت تحمل گرسنگی و تشنگی در ماه رمضان

✳️دو توصیه ارزشمند به روزه داران بزرگواری که تحمل گرسنگی و تشنگی در ماه رمضان برایشان خیلی سخت است. 

;