چه زمانی حس می کنید در کارتان همه چیز سرجای خودش قرار دارد؟

چه زمانی حس می کنید در کارتان همه چیز سرجای خودش قرار دارد؟

;