مراسم افطاری هنرستان

مراسم پرشکوه و گرم وصمیمی افطار در روز دوشنبه 1402/1/28 برگزار شد.

  

  

  

  

  

  

;