روز جهانی قدس گرامی باد

فلسطین خط مقدم ما و همه جهان اسلام است.

روز جهانی قدس گرامی باد.

;