برگزاری نمایشگاه از دستاوردهای هنرجویان هنرستان امین

نمایشگاهی از دستاوردهای هنرجویان هنرستان امین از روز دوشنبه 9 اردیبهشت تا چهارشنبه 13 اردیبهشت برگزار گردید.

  

;