بازدید هنرجویان هنرستان امین از دانشکده شریعتی

هنرجویان هنرستان امین از دانشکده شریعتی با هدف آشنایی با رشته ها و فضای دانشگاهی برگزار شد.

  

  

;