برپایی نمایشگاه از دست سازه های هنرجویان رشته نگارگری

 نمایشگاهی از دست سازه های هنرجویان رشته نگارگری با هدف تشویق هنرجویان در هنرستان امین برگزارشد. مدیریت محترم هنرستان سرکارخانم موسوی مجددربازدید ازنمایشگاه هنرجویان این رشته را مورد تشویق قرار داد.

 

 

;