تقدیر از دانش آموزان برگزیده مسابقات فرهنگی هنری و جشنواره نوجوان سالم

تقدیر از دانش آموزان برگزیده مسابقات فرهنگی هنری و جشنواره نوجوان سالم توسط مدیریت هنرستان سرکار خانم موسوی مجد در روز سه شنبه 1402/02/12 انجام شد.

;