کسب رتبه دوم استانی رشته نقاشی در جشنواره نوجوان سالم توسط خانم تانیاربانی هنرجوی افتخارآفرین هنرستان بزرگ امین

⭐💫⭐💫⭐💫⭐
💫⭐💫⭐💫
⭐💫⭐

⭐خانم تانیا ربانی  کلاس  دهم فتوگرافیک

کسب رتبه دوم استانی رشته نقاشی  در جشنواره نوجوان سالم  را به شما و خانواده بزرگ هنرستان امین تبریک عرض می کنیم.
امیدواریم شاهد موفقیتهای بیشتر شما و  همه دانش آموزان عزیز هنرستان امین باشیم🌺🌺🌺

;