تجهیز کارگاه های طراحی دوخت و نگارگری هنرستان امین

با همت والای مدیریت محترم هنرستان امین سرکار خانم موسوی مجد،کارگاه های طراحی دوخت و نگارگری این هنرستان تجیز شد.

;