بزرگداشت هفته دفاع مقدس و بازگشایی هنرستان امین

بزرگداشت هفته دفاع مقدس و بازگشایی هنرستان امین با حضور ریاست محترم اداره آموزش و پرورش منطقه5 و کارشناس مسئول محترم ارزیابی عملکرد

;