بزرگداشت هفته پیوند اولیا و مربیان و برگزاری انتخابات انجمن اولیا و مربیان

بزرگداشت هفته پیوند اولیا و مربیان و برگزاری جلسات انجمن اولیا و مربیان هنرستان امین از تاریخ 24 مهرماه تا 30 مهرماه برگزار گردید.

;