برگزاری اولین جلسه شورای دبیران

با استعانت از درگاه خداوند متعال اولین جلسه شورای دبیران در روز سه شنبه 1402/6/28تشکیل گردید. در این جلسه  به بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل آموزشی و تربیتی دانش آموزان پرداخته شد و پیشنهاداتی برای ارائه هر چه بهتر مطالب آموزشی و تربیتی مطرح گردید.

;