برگزاری جلسه معارفه مدیریت جدید هنرستان سرکار خانم موسوی مجد

برگزاری جلسه معارفه مدیریت جدید هنرستان سرکار خانم موسوی مجد

;