برنامه امتحان پودمان اول دروس شایستگی غیرفنی و پایه

برنامه امتحان پودمان اول دروس شایستگی غیرفنی و پایه تمام پایه ها و رشته ها به شرح زیر می باشد:

 

;