اهمیت خواندن به موقع درس‌ها

🔰 خواندن به موقع درس‌ها


💢 یکی از مسائلی که در موفقیت تحصیلی تاثیر مهمی دارد، خواندن به موقع درس‌هاست. در این رابطه اصل بر این است که درس هر روز در همان روز خوانده شود.
بهتر است که خواندن درس‌ها بر اساس اولویت باشد و درس‌هایی که یادگیری آن مشکل‌تر است در صدر برنامه‌ درسی قرار گیرد، زیرا ممکن است فرصت مطالعه‌ همه‌ درس‌هایی که در یک روز تدریس شده پیدا نشود.
همچنین به جهت آمادگی برای امتحانات شفاهی و کتبی، در هر روز درس‌های روز بعد که قبلاً بر اساس (درس هر روز همان روز) خوانده شده، مرور می‌شود.
آنچه از این شیوه به دست می آید عبارت است از:

1)  جلوگیری از فراموشی اولیه

2)  فهم مطالب و عمیق خواندن

3)  جلوگیری از انباشته شدن مطالب

4)  فرصت مرور بیشتر

;