رمزهای مخفی برای درس خواندن

رمزهای مخفی برای درس خواندن :

رمز عدد 5: هروقت حوصله نداشتید درس بخوانید فقط ۵ صفحه بخوانید و دیگه بعدش نخوانید.

رمز عدد ۲۵: به ازای هر ۲۵ دقیقه مطالعه ۴ دقیقه استراحت كنید! 

رمز عدد ۴۰: برای اینکه به هرچیزی عادت کنید فقط كافي هست ۴۰ روز انجامش بدهید! 

رمز عدد ۴۷۸: هروقت استرس پیدا کردید، ۴ ثانيه نفس بکشید، ۷ ثانیه نگهدارید در ۸ ثانيه بعدی  بيرون بدهید.

;