💢 فرارسیدن هفته پیوند اولیا و مربیان گرامی باد.

 فرارسیدن هفته پیوند اولیا و مربیان گرامی باد.

✅ هفته پیوند اولیا و مربیان بهترین و مناسب ترین فرصت برای فراهم کردن زمینه های تحقق همکاری و همدلی میان خانه و مدرسه است.

🔹شعار هفته پیوند ۱۴۰۲:
    تربیت حکیمانه-حکمرانی خانواده

#مدرسه_قوی
#ایران_قوی

;