تقدیر از دانش آموزان برتر پایه دهم

تقدیر از دانش آموزان برتر پایه دهم توسط مدیر هنرستان

روز سه شنبه 1401/08/24 از دانش آموزان برگزیده مسابقات پرورشی با حضور مدیر هنرستان تقدیر شد.

 

;