پنج ویژگی فرزندپروری در والدین دارای فرزندان موفق و با اعتماد به نفس بالا:

 

💢 پنج ویژگی فرزندپروری در والدین دارای فرزندان موفق و با اعتماد به نفس بالا: ۱. دلگرم کردن فرایند، نه الزاما تشویق نتیجه: این والدین نگاه بلند مدت و فرایندی به یادگیری، پیشرفت، چالش ها و رشد فرزندشان دارند. آنها آگاه هستند که باید شکیبا باشند و با درایت مسأله را حل کنند. ۲. این والدین با روشی دلگرم کننده و مثبت برای فرزندانشان فرصت مشارکت و درگیر شدن در مسئولیتها و رشد مهارتها را امکان پذیر می کنند. ۳. ایجاد رقابت نمی کنند: رقابت به نتیجه نگاه می کند و فقط برای نتیجه ارزش قایل است و‌ به راحتی به دلسردی می انجامد (همچنین، بر اساس شواهد پژوهشی، رقابت موجب گرایش به خودشیفتگی ‌و‌جلب توجه می شود). ۴. از زبان مشاهده ای استفاده می کنند: چه رنگ های زیبایی در نقاشی استفاده کردی، چرا این رنگها را انتخاب کردی؟ چطور توانستی این مسأله را حل کنی؟ در میهمانی خوب با دیگران سلام و احوالپرسی کردی. ۵. در این فرایند، آنها همواره شجاعت ناکامل بودن را در خود و فرزندان‌شان حفظ می کنند. #هنرستان فنی و حرفه‌ای و کاردانش امین 🍃🌸🍃http://B2n.ir/aminsch 🌐 http://aminsch.ir

;