اردوی پایه دوازدهم رشته طراحی و دوخت موزه عروسک ها

اردوی علمی - آموزشی پایه دوازدهم رشته طراحی و دوخت ازموزه عروسک ها دوشنبه ۱۴۰۲/۹/۶انجام شد.

;