بازگشایی کتابخانه

دسترسی گسترده به منابع اطلاعاتی و آموزشی و قابل استفاده بودن آن‌ها یکی از اهداف نظام‌های آموزشی است. در همین راستا، کتابخانه‌های مدارس، منابع اطلاعاتی و دانشی را برای مقاصد یاددهی- یادگیری و پژوهش فراهم می‌کنند.با توجه به این مهم وتاکید مدیریت هنرستان، فضای کتابخانه برای حضورفعال دانش آموزان آماده شد.

;