بازدید مدیریت محترم هنرستان از نمایشگاه گرافیک و نشر مطبوعات پایه دوازدهم رشته فتوگرافیک

ژوژمان گرافیک و نشر مطبوعات پایه دوازدهم رشته فتوگرافیک روز چهارشنبه ۱۴۰۲/۹/۸در محل هنرستان برگزار شد.

;