برگزاری مانور زلزله

مانور زلزله با هدف آمادگی و افزایش آگاهی روز چهارشنبه 1402/9/8 در محل هنرستان برگزار گردید.

☘ http://B2n.ir/aminsch

🌐 http://aminsch.ir

;