هرم یادگیری

🔺هرم یادگیری

▪️پس از دو هفته چه چیزهایی در حافظه ما خواهد ماند؟

🆔 http://B2n.ir/aminsch

 

;