شهادت امام علی نقی الهادی(ع)تسلیت باد

ای غریب مدینه دوم مرد خلوت نشین سامرا

التماس همیشه‌ی باران حضرت عشق التماس دعا

🏴شهادت امام علی نقی الهادی(ع)تسلیت باد.

;