برگزاری جلسه شورای دبیران بزرگداشت روز زن

جلسه شورای دبیران هنرستان در روز شنبه 1402/10/23 برگزار شد.

;