بچه هایی که تشنه لایک اند

🔴بچه هایی که تشنه لایک اند

❌ اینکه فرزند ما این همه دوست دارد در شبکه های اجتماعی لایک و در حقیقت تأیید دریافت کند، آیا به این معنی نیست که لایک گرفتنش از پدر و مادرش کمتر شده است؟!

⭕️ پایشی انجام شده که نشان داد کسانی که از شبکه اجتماعی اینستاگرام بیش از دو ساعت در روز استفاده کرده بودند ۹۰ درصد از خودشان نارضایتی داشتند، چون جانشان فدای دیده شدن می شد و تصویرشان از خودشان خیلی قشنگ نبود.

#سوادرسانه_ای #کودکان_سایبری

╔═📚📒💡═════╗ ╚═════📖🔖🕯═╝ ─ ✾࿐༅🍃🌸🍃༅࿐✾ ─

🆔 http://B2n.ir/aminsch

;