✅یادگیری سریع با...؟

✅یادگیری سریع با...؟

▫️خاموش کردن موبایل

▫️رمزگذاری

▫️حفظ نکردن درس ها

▫️پارت های مطالعاتی کوتاه اما زیاد

▫️توضیح دادن مطالب برای یه نفر

▫️تمرکز روی نقاط ضعفت

▫️استفاده از نمودار درختی

🆔 http://B2n.ir/aminsch

;