محورهای سیزدهمین دوره جشنواره کشوری نوجوان سالم ویژه اولیای محترم دانش آموزان:

محورهای سیزدهمین دوره جشنواره کشوری نوجوان سالم ویژه اولیای محترم دانش آموزان:

🔸شیوه های زندگی سالم 🔸پیشگیری از رفتارهای پرخطر 🔸بهداشت روان

💢 قالب آثار: 🔅مقاله 🔅ایده پردازی 🔅روایت نگاری 📣

مهلت ارسال آثار: تا ۱۵ بهمن ۱۴۰۲

 http://B2n.ir/aminsch

;