بازدید دانش آموزان دبیرستان دوره اول متوسطه محمدعاصمی( منطقه۹) از هنرستان امین

بازدید دانش آموزان دبیرستان دوره اول متوسطه محمدعاصمی( منطقه۹) از هنرستان امین

بازدید دانش آموزان دبیرستان دوره اول متوسطه محمدعاصمی( منطقه۹) کارگاه های فتوگرافیک و طراحی طلاوجواهر هنرستان امین

بازدید دانش آموزان دبیرستان دوره اول متوسطه محمدعاصمی( منطقه۹) از کارگاه طراحی دوخت هنرستان امین

;