عید بزرگ مبعث مبارک🍃🌸🍃

امشب که شب مبعث احمد باشد

مشمول همه عطای سرمد باشد

یا رب چه شود طلوع صبح فردا

صبح فرج آل محمد باشد

عید بزرگ مبعث مبارک🍃🌸🍃

🆔 http://B2n.ir/aminsch

;