بزرگداشت روز حسابدار و اهدای جوایز به هنرآموزان و هنرجویان رشته حسابداری

بزرگداشت روز حسابدار و اهدای جوایز به هنرآموزان و هنرجویان رشته حسابداری توسط مدیریت محترم هنرستان امین سرکار خانم موسوی مجد

;