برگزاری انتخابات شورای دانش آمورزی

یکی از فرصت هایی که موجب حضور فعال و با نشاط دانش آموزان در فعالیت های پرورشی با ابعاد وسیع آن بوده و زمینه های به ظهور رساندن توانمندی های بالقوه آنان را فراهم می کند « شورای دانش آموزی » است که رشد و پرورش اجتماعی مبتنی بر تعالیم انسان ساز اسلام را هدف قرار داده است. همچنین حضور موثر، خود انگیخته در فعالیت های گروهی، برنامه ها و فعالیت های آموزشی و پرورشی مدارس به منظور ورود این قشر عظیم و تاثیر گذار در عرصه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه است.

به منظورزمینه سازی برای همکاری فعال و مشارکت و مسئولیت پذیری دانش آموزان در فعالیت های اعتقادی، اجتماعی، علمی و فرهنگی و پرورشی مدرسه و ایجاد ارتباط صحیح و مستقیم بین دانش آموزان و اولیاء مدرسه شورای دانش آموزی در مدارس تشکیل می گردد.

اهداف شورا

1.        تحیکم و تعمیق ارزشها، باورهای دینی، آموزه های سیاسی و اجتماعی و در بین داشن آموزان.

2.       تکریم عملی شخصیت دانش آموزان و تقویت خودباوری و اعتماد به نفس در آنان

3.      تمرین مشارکت جویی و مسئولیت پذیری و تقویت روحیه انتقاد پذیری و حسن سلوک و احترام متقابل و کسب مهارت برای نقش اجتماعی که در آینده ایفا خواهند نمود.

4.      توجه عملی به مطالبات و خواسته های دانش آموزان د رچارچوب مقررات، قوانین و آئین نامه ی اجرایی مدارس.

5.      تسهیل در حسن اجرای برنامه های آموزشی و پرورشی و امور اجرایی مدارس از طریق واگذاری مسئولیت به دانش آموزان و همکاری با معاون پرورشی و تربیت بدنی مدرسه.

6.       ایجاد زمینه ی مناسب جهت آموزش و ارتقای سطح علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دانش آموزان برای حضور موثر آنان در عرصه های مختلف جامعه.

7.      توسعه و بهبود نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری از طریق مشارکت دانش آموزان

8.      توسعه و تقویت فعالیت های گروهی، اعم از آموزش و پرورشی.

9.       فراهم کردن زمینه ی مساعد در جهت تبادل تجربیات، تعامل فکر و اندیشه، تفاهم و همدلی بین دانش آموزان و برقراری ارتباط سحیح و دوسویه بین آنان و اولیاء مدرسه.

10.     تلاش برای غنی سازی اوقات غیر رسمی مدرسه با همکاری معاون پرورشی و تربیت بدنی و با هدف ایجاد نشاط و انگیزش بیشتر برای دانش آموزان.

شرح وظایف شورای دانش آموزی

اهم وظایف شورا به شرح زیر:

1.        بهره وری از شیوه نامه های پرورشی و آموزشی و مراقبت بر همسویی فعالیت های شورای دانش آموزی و کمیته های آن با مفاد آیین نامه اجرایی مدارس

2.       بررسی پیرامون چگونگی مشارکت دانش آموزان و فعالیت های آموزشی و پرورشی و اجرایی مدرسه و ارائه پیشنهاد به مدیر مدرسه

3.      همکاری در برنامه ریزی و اجرای مناسبت های مذهبی و انقلابی در مدرسه

4.      اداره نشریه های دانش آموزی و همکاری در اداره امور کتابخانه مدرسه

5.      همکاری در ارتقاء مهارت فرهنگی، هنری،علمی و ورزشی دانش آموزان و برگزاری مسابقات مربوطه

;