آموزش مخاطرات و اجرای طرح HSE در هنرستان امین

آموزش مخاطرات و معرفی HSE (ایمنی،بهداشت و محیط زیست) توسط معاون فنی و مهارتی به هنرجویان و اجرای آن با همت مدیریت محترم در هنرستان امین

🆔http://B2n.ir/aminsch

;