بهترین ترکیبی که هر پدر و مادری می‌توانند داشته باشند

بهترین ترکیبی که هر پدر و مادری می‌توانند داشته باشند:

پدری است که در پشت چهره‌ی قاطع خود ، مهربان باشد

و مادری که در پشت چهره‌ی مهربانش،قاطع باشد.

🆔http://B2n.ir/aminsch 🌐http://aminsch.ir

;