برگزاری بازارچه کارآفرینی  توسط هنرجویان پایه یازدهم رشته های شبکه ونرم افزار رایانه، وب و نگارگری

 بازارچه کارآفرینی توسط هنرجویان پایه یازدهم رشته های شبکه ونرم افزار رایانه، وب و نگارگری روز چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱۶با هدف ایجاد فرهنگ کارآفرینی و همچنین رشد سواد مالی هنرجویان در محل هنرستان امین برگزار شد.

;