برگزاری بازارچه کارآفرینی پایه یازدهم رشته های فتوگرافیک و حسابداری

 بازارچه کارآفرینی توسط هنرجویان پایه یازدهم رشته های فتوگرافیک و حسابداری روز دو شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱4با هدف ایجاد فرهنگ کارآفرینی و همچنین رشد سواد مالی هنرجویان در محل هنرستان امین برگزار شد.

;