برگزاری بازارچه کارآفرینی توسط هنرجویان پایه یازدهم رشته طراحی ودوخت

 بازارچه کارآفرینی توسط هنرجویان پایه یازدهم رشته طراحی ودوخت روز سه شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱5با هدف ایجاد فرهنگ کارآفرینی و همچنین رشد سواد مالی هنرجویان در محل هنرستان امین برگزار شد.

;