برگزاری بازارچه کارآفرینی توسط هنرجویان پایه یازدهم رشته های فتوگرافیک و حسابداری

برگزاری بازارچه کارآفرینی - هنرجویان پایه یازدهم رشته های فتوگرافیک و حسابداری

;