#نمودار فراموشی ابینگهاوس

نمودارفراموشی ابینگهاوس:

اگر در فواصل تعیین شده مطالعه کنید ۹۰ درصد مطالب به حافظه بلند مدت شما منتقل می شود.

●مرور اول👈 بعد از پایان مطالعه هردرس با رسم نمودار ذهنی و خلاصه نویسی

● مرور دوم 👈 آخر شب بعد از پایان برنامه مطالعه ، مرور تورقی

●مرور سوم 👈 فردای مطالعه به صورت تست یا مرور

● مرور چهارم 👈یک هفته بعد

●مرور پنجم 👈 یک ماه بعد

●مرور ششم 👈 سه ماه بعد

☆ نکته اول : در تمامی موارد از خلاصه نویسی ها استفاده کنید.

☆ نکته دوم : حتما تست بزنید و تحلیل کنید و نکات جدید را یادداشت و برای دفعات متعدد مرور کنید.

🆔http://B2n.ir/aminsch

;