دستورالعمل اجرایی جشنواره هنری هنرستان های فنی و حرفه‌ای و کاردانش شهرتهران سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

دستورالعمل اجرایی جشنواره هنری هنرستان های فنی و حرفه‌ای و کاردانش شهرتهران سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

💢ویژه هنرجویان پایه های یازدهم و دوازدهم💢

لینک دریافت شیوه نامه جشنواره هنری

 

;