روز قدس همه می آییم

#روز_قدس

برای انتقام از صهیونیست های جنایتکار و دفاع از مردم مظلوم فلسطین

#روز_قدس_همه_می_آییم

#انتقام_سخت

;