حضور مدیریت محترم هنرستان امین در همایش عهدواره سردار دل ها

حضور مدیریت محترم هنرستان امین، سرکارخانم منیرسادات موسوی مجد، در همایش عهدواره سردار دل ها در روز شنبه 1401/10/10 در سالن امام علی(ع) 

 

 

;