طراحی و نوسازی نمازخانه هنرستان

با همت و برنامه ریزی مدیریت هنرستان امین،سرکار خانم موسوی مجد، طراحی و نوسازی نمازخانه هنرستان در 11 دی ماه 1401 انجام شد.

;