یک روز برفی در هنرستان امین

یک روز برفی پرنشاط و خاطره انگیز در هنرستان امین

;